0903 473 768
diemer@diemer.sk

DIEMOLIT K AUTOMAT

- čistiaci a dezinfekčný prípravok na sanitáciu mliečnych automatov

- odstraňuje vodný a mliečny kameň. Je nepenivý, biologicky dobre odbúrateľný.

ZLOŽENIE:  anorganické a organické kyseliny, kvartérne amóniové soli

protipenivý prípravok

SPÔSOB POUŽITIA: 

Na denné čistenie odskrutkujte lopatku miešadla v smere pohybu hodinových ručičiek a vyberte nádobu na mlieko z automatu. Nasávací nátrubok sa vloží do vedra s roztokom. Tlačidlom oplachovania /1/ prečerpajte cca 5 litrov čistiaceho roztoku DIEMOLIT A,K automat s koncentáciou  1 % / 50 ml prípravku na 5 l roztoku-  2 x stlačenie  dávkovacej pumpy /   a teplotou vodou cca. 40°C.Oplachovú vodu môžete zachytávať pri otvorených dvierkach do nádoby preplňovania a v nej vyčistite miešadlo. Nasleduje oplach množstvom cca. 3 litre normálnej pitnej vody, potom vložte nádobu s čerstvým mliekom, naskrutkujte lopatku miešadla a nasajte mlieko.

Počas oplachovania musia byť stále zatvorené dvierka v oblasti plnenia a dvierka ovládania, aby nedošlo k vniknutiu postrekovej vody do ovládania alebo do mincového zariadenia.  Tlačidlo oplachu stláčajte len suchými rukami !

BEZPEČNOSŤ PRÁCE:

Spôsobuje popáleniny / poleptanie, uchovávajte mimo dosahu detí V prípade kontaktu s očami je potrebné  ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc, noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár

BALENIE:                                  20 kg plastový obal

DOBA POUŽITEĽNOSTI:         12 mesiacov od dátumu výroby  

SKLADOVANIE:                        pri teplote 5 – 25 °C

VÝROBCA:                                DIEMER s.r.o.,Trenčín  

Kontaktujte nás